Arsinoe

Arsinoe

Ptolemaios'nin annesi Makedonyalı Arsinodir. Ptolemaios'un Büyük İskender'in en güvenilir bir generali olduğuna şüphe yoktur; Büyük İskender'in bir generali olup onun ölümünden sonra kurulan Diadoki devletlerinden biri olarak Antik Mısır'da MÖ 305/4'te firavun unvanını da alarak (MÖ 305 - MÖ 285) döneminde krallık yapmıştır. Ptolemaios, Krallığın ve Ptolemaios hanedanın kurucusudur. Nagidos’un Komşusu Arsinoe Günümüz Bozyazı’daki antik kent Nagidos’ta bulunan bir yazıt taşı üzerindeki sözlerden aktarılmıştır. Taşın üzerindeki yazıyı bir şiir tadında dilimize çeviren arkeolog Mustafa Hamdi Sayar’a teşekkürler. “Kentimiz (Nagidos) Homonoia törenleri düzenlendiğinde onlar da davet edilmeli ve gerekli olanı ödemelidirler.  Buna karşın Nagidoslular da Arsinoeliler, tanrısal kardeşler Mısır kralı ll. Ptolemaios ve Mısır kraliçesi Arsinoe’ye kurban sunduklarında hazır bulunmalı ve aynı miktarda vergi ödemelidir. Nagidoslular artık Arsinoelilere, bu karar uyarınca verilmiş olan bir arazi nedeniyle herhangi bir anlaşmazlık yaratmalarına izin vermeyeceklerdir. Ancak Nagidoslu bir Archon bu yönde bir başvuruyu gündeme alırsa ya da bir konuşmacı böyle bir başvuruda bulunursa, Archon 10 000  drahmi, başvuruda bulunan 1000 drahmi ödemeli ve bu para Arsinoe tapınağına verilmeli, yapılan başvuru geçersiz sayılmalı.” Arsinoe, Kilikya sahilinde, Anamuryum ile Kelenderis arasında antik bir kentti; bu yer Türkiye'de, Mersin ili, modern Bozyazı kentinin yanındadır. Strabo, Arsinoe kentinin bir limanı olduğundan bahseder. William Martin Leake, Arsinoe'yi, Bozyazı'nın hemen batısında, aşağısında Strabon'un Arsinoe'de olduğunu tanımladığı gibi bir liman olan Softa Kalesi adlı tahrip olmuş modern kalenin ve limanın doğu tarafında harabelerle kaplı yarımadanın yerinde veya yakınında konumlandırır. Bu modern yer Anamuryum'un doğusunda ve Kızıl Burun (Kızliman Burnu)'nun batısında ve yakınındadır. Bu kent Ptolemy Philadelphus tarafından kurulmuş ve kızkardeşi ve karısı Mısır'ın Arsinoe II'si için adlandırılmıştır. 

Ben Kraliçe Arsinoe, adıma kurulmuş bir kentin kadınıyım.
30 yıl kadar önce Bozyazı’da, antik kent Nagidos’ta bulunan bir kitabedeki gizemli sözler beni kanıtladı: “Arsinoeliler, tanrısal kardeşler;
Mısır Kralı Ptolemaios ve Mısır Kraliçesi Arsinoe’ye kurban olsun”…


The mother of Ptolemaios is the Macedonian Arsino. It is for no doubt that Ptolemaios is one of the most reliable generals of Alexander the Great. He was a general of Alexander the Great and he became the king in one of the Diadoki counties established during the period (BC 305-285) by getting the title of Pharaoh (BC 305/4) in the Ancient Egypt. Ptolemaios is the founder of the Kingdom and the Ptolemaios dynasty. Arsinoe which is the neigbour of Nagidos is transferred from the words written on an inscription found in the ancient Nagidos city, in today’s Bozyazi. We thank the archaeolog Mustafa Hamdi Sayar who translated the text on the inscription similar to a poem: “Our city (Nagidos) Homonoia, they must also be invited and pay what is necessary; when the ceremonies are organised. In response to this, the people of Nagidos and Arsinoe – must be ready and pay taxes in the same amount when they sacrficifice for the Egyptian King Ptolemaios II.  and Egyptian Queen Arsinoe. From now on, the people of Nagidos will not be allowed to create any conflicts due to lands given to Arsinoes according to this article. But,  if an Archon in Nagidos has an application towards this agenda, or a speaker makes such an application; Archon must pay 10 000 drahmi and the person who applies should pay 1 000 drahmi and these money must be given to Arsinoe temple and the application must be deemed void. ” Arsinoe was an ancient city on the Cilicia shore, between Anamuryum and Kelenderis. This place is in Turkey, in Mersin city, near modern Bozyazi city. Strabo mentioned that Arsinoe city had a port. William  Martin Leake locates Arsinoe just west of Bozyazi, and beneath it, the Softa Castle just as Strabon defined to be in the Arsinoe – where the demolished remnants the castle are placed on the near or east side of the port.  This modern place is on the east of Anamuryum and to the west of or near Kizil Burun (Kizliman Burnu). This city was founded by Ptolemy Philadelphus and named after his sister and wife Egyptian Arsinoe II.
I am the Queen Arsinoe, I am the woman of a city which was established, in my name.
Around 30 years ago, in Bozyazi, the texts in an inscription found in the ancient city Nagidos proved me: 

“Let the people of Arsinoes, the spiritual brothers;
Be sacrificed for the Egyptian King Ptolemaios and Egyptian Queen Arsinoe ”…