Puduhepa

Puduhepa

Puduhepa, adını koruyucu tanrıçası İştar’a değil, Hepat’a borçluydu. Dualarından birine bakılırsa “Hepat”, Güneş Tanrıçası’nın Hurri dilindeki karşılığıydı. “Hattuşa Ülkesi’ndeki adın Arinna’nın Güneş Tanrıçası, Sedir Ülkesi’nde ise adın Hepat. Ve ben Puduhepa, baştan beri hizmetkârınım”. Puduhepa ve babasının adları Hurrice’dir. Puduhepa kendini Hurri Tanrıçası Hepat’ın hizmetkârı olarak görüyor; ama aynı zamanda kendisini ‘Arinna’nın Güneş Tanrıçası’nın sevdiği’ diye adlandırıyordu. Puduhepa’nın babası Bentip, antik Saros (Seyhan) Irmağı’nın kaynağı olan Kizzuwatna ülkesindeki Lawanzantiya’lı (Elbistan) bir rahipti. Araştırmacılar Puduhepa’nın soylu olup olmadığı konusunda hemfikir değil; ancak Hattuşa’da her düzeyde birbiriyle hısım-akraba olan egemen tabakası dikkate alınırsa, uzaktan da olsa akraba olması mümkündür. Puduhepa insanları kazanmayı çok iyi biliyordu. Puduhepa uzlaştırıcıdır, barış taraftarıdır. Komşu ülke yöneticilerine etkileyici mektuplar yazarak uzlaşma ve barış dileklerini anlatır. Bunlardan birini aktarmak ilginç olabilir. Kadeş Antlaşması MÖ 21.11. 1259 tarihinde Firavun II. Ramses’in huzuruna üç Hititli elçi çıkar. O dönemde Mısır’da altından daha kıymetli olan gümüş bir levha sunarlar. Bu gümüş tabletteki yazının altında Hattuşili ile Puduhepa’nın mühürleri yer alır. “Hattuşa Ülkesi Prensesi, yeryüzünün efendisi Arinna’nın Güneş Tanrıçası’nın gözdesi, Tanrıçanın hizmetkârı, Kizzuwatna ülkesinin kızı Puduhepa”. Kral ile aynı konumda olan bir kraliçe. Yazının özü şudur: “Büyük kral Mısır kralı ile büyük kral Hattuşa kralı arasında tüm zamanlarda savaş yapılması tanrılar tarafından yasaklanmıştır.” Bu anlaşma devletler hukuku alanında dünyanın ilk antlaşmasıdır. Bugün New York’taki Birleşmiş Milletler Binası’nın duvarında asılıdır. Bu levha mektuptan çok etkilenen firavun Ramses “ileri görüşlülükte” Hattuşili’den geri kalmamak için kendi ülkesindeki kadınların da önemli işler üstlendiğini vurgulamak ister. Cevaben Ana kraliçe Tuya ve büyük kral eşi Nefertari, Puduhepa’ya mektuplar yazarlar. Barış Antlaşmasını takiben Hattuşili’nin büyük kızı Ramses’e gelin gider. Bu düğün ise Ramses’in yaptırdığı granit bir dikilitaşta anlatılır. “Tüm varlığımızı ona verelim. Özellikle de büyük kızımızı ona, yaşayan tanrıya verelim ki, bize barış getirsin ve yaşayabilelim. (İmza) Büyük Ramses.”

Dünyanın ilk feminist kadını, ben Puduhepa’yım.
Hitit İmparatoru'nun kraliçesi. Güneş Tanrıçası Arinna’yım.
Newyork’ta Birleşmiş Milletlerin duvarında, benim yazdığım ilk barış antlaşması asılı.
Puduhepa owes thanks for its name not to preventive goddess Istar but to Hepat. According to one of her prayers, “Hepat” was the equilavent of Sun goddess in Hurri language. “Your name in Hattusa Country is Arinna’s Sun goddess and your name in Cedar Couuntry is Hepat. And I am the Puduhepa, your servant from the beginning.” Puduhepa and her father’s names are from Hurri language. Puduhepa  sees herself as the servant of Hurri goddess Hepat; but at the same time, she was calling herself as the person loved by Sun goddess Arianna. Puduhepa’s father Bentip was a priest from Lawanzantiya (Elbistan) region in Kizzuwatna country which was the source of ancient Saros (Seyhan) River. The researchers are not of the same idea, as to whether Puduhepa was a noble or not; but when the governing relative structure of Hattusa, at all levels, is considered; it is possible that she was a relative though she was a distant relative. Puduhepa knew how to get the gratitude of people, very well. Puduhepa is conciliatory and a supporter of the peace. By writing influential letters to neighbour country administrators; she tells the wishes of conciliation and peace. It might be interesting to tell one of them. For Kadesh Agreement, on BC 21.11.1259,  three Hittite ambassadors went to the prescence of Pharaoh Ramses II. They presented him a silver plate which was more precious than gold in Egypt at that time. At the lower side of this plate was the seals of Hattusili and Puduhepa. “The princess of the Hattusa Country, the favourite of sun goddess Arinna who is the ruler of the earth; the servant of the goddess, the daughter of Kizzuwatna country; the Puduhepa.” The queen who is in the same situation as the king. The text in nutshell means: “It has been forbidden to fight between the great Egypt King and the great Hattusa King, at all times, by the gods.” This agreement is world’s first agreement, in the field of the law of nations. Today, it is hung on the wall of the building of the United Nations in New York. The Pharaoh Ramses affected by this plate letter so much – wants to emphize that the women in his country assumed important roles; in an attempt to try to prove that his country is not left behind the Hatttusi country in “long-sightedness”. In response Mother queenTuya and her elder king spouse Nefertari writes letters to Puduhepa. Following the peace agreement, the elder daughter of Hattusi goes as a bride to Ramses. This wedding is told in the granite stelo which Ramses made it be built. “Let’s give all our entity to him. Especially, we must give our elder daughters to him, so that he can bring us the peace and we can live. (Signature) Great Ramses.”

I am Puduhepa, the first feminist woman in the world.
I am the queen of Hittite Empire. I am the sun goddess Arinna.
On the wall of United Nations building in Newyork, the first agreement written by me is hung.