Tanrıça Athena

Tanrıça Athena

Athena, Yunan Mitolojisi’nde 12 tanrıçadan birisi; akıl ve bilgeliğin, savaşın ve bilimin tanrıçasıdır. Canbazlı'dan sonra gelinen Sömek köyünde yüksekçe bir kayaya oyulmuş Sömek Tanrıça Athena kabartmasını görürüz. Sağ kolu yukarıya kalkmış durumda ve mızrağını tutmaktadır. Mızrağın üzerinde bir yılan sarılmıştır. Sol kolu kalkana dayalı durmaktadır. Silifke ilçesine yaklaşık 40 km. uzaklıktaki Aşağı Sömek köyü yakınındaki Eleksi Boğazı’nda yaklaşık 3 km (on dakika yürüyüşle) kuzeyindeki Athena kabartması, antik yerleşimde Athena Kültü'nün varlığını gösterir. 1.30 m. yükseklikteki kabartmada “Dağlarda oturan Athena” yazıtı vardır. Athena, üst bölümü istiridye şeklindeki bir niş içine yerleştirilmiş, elinde yılan sarılı mızrağıyla tasvir edilmiştir. (IV. yüzyıl) En iyi bilgiyi yanındaki yazıtı verir: “Menas’ın oğlu Hermophilos’un torunu Marcus’un eseri. Rhobozon oğlu Dionys tanrısal buyruk gereğince Athena Krisoa Oreia’ya (Dağlarda oturan Athena’ya) adadı”.”‘Dağlarda oturan” ibaresiyle Athena’nın dağları ve burada yaşayan insanları koruyan bir tanrıça olarak tapım gördüğüne şahit oluyoruz. Bu sıfatla Tanrıça Athena özelleşmiş, Kilikya’nın yarattığı özel bir tanrıça olmuştur. Kalkanı, mızrağı, yılanı ve yanındaki sütunu ve miğferi ile bakire kızların tanrıçası ile benzerlik gösterir. Güzel bir ayrıntı ise, sol yanında, arkasından fırlarcasına çıkmış olan bir at onu benzersiz kılar. Bunu “Anadolu Rönesansı” olarak nitelendirmek mümkündür. Kabartmanın bir yanında ise hilal, yıldız ve şimşek gibi bazı sembolik kozmik motifler yer almaktadır. Bu kabartma bir anlamda Doğu-Batı sentezinin yansımasıdır.

12 tanrıçadan biriyim.
Akıl ve bilgeliğin, savaşın ve bilimin tanrıçasıyım.
Cambazlı – Sömek Köyü’nün yakınında, kayaya oyulmuş Tanrıça Athena kabartmasında görünür suretim.


Athena is one of the 12 goddesses in Greek Mythology and the goddess of knowledge and sophistication; war and science. We see the relief of Somek Goddess Athena carved in a rock, in Somek village, to which people arrive after passing Canbazli. Her right hand is in the raised posture and it holds the spear. A snake is entwined the spear.  Her left hand is poised and is leaning the shield. The Athena relief in the north of Eleksi Bogazi (by walking approximately 3 km.) near Asagi Somek village which is nearly 40 km. distant to Silifke district – shows the existence of Athena Cult in the ancient settlement. In the emboss which has 1,30 m. of height, there is an insciption saying: “Athena living in the mountains”. Athena is described with a spear in her hand, to which a snake is entwined and the upper part of the relief is placed  in niche, in the shape of an oyster shell. (IV. century) We get the the best information from the inscription next to it: “The work of Marcus who is the grandchild of Hermophilos, and the son of Menas.  According to holy command, Rhobozon dedicated his son Dionys to Athena Krisoa Oeria (to Athena living in the mountains).” With the phrase “living in the mountains”, we witness that Athena is worshipped as a goddess that Athena saves the mountains and people who live there. With this trait, the goddess Athena becomes specialized and becomes a special goddess that Cilicia created. She shows resemblence with her shield, spear, snake, the column next to her and the helmet – to the virgin maiden goddesses. A beautiful detail is a horse which quickly comes after her, on the left side – makes her unique. This can be interpreted as the “Anatolian Renaissance.” On the one side of the relief is some symbolic cosmic motifs such as the crescent, star and thunder. This relief is, in one sense, a reflection of East-West synthesis.

I am among 12 goddess.
I am the goddess of intelligence and sophistication; the war and science.
My image is seen in the goddess Athena relief which was carved in rock near Cambazli-Somek Village.